Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew

Cài đặt phpMyAdmin trên macOS giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.
Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew

Giúp chúng ta quản lý database trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, MariaDB bằng giao diện website một cách trực quan.

PhpMyAdmin hỗ trợ hầu hết các tác vụ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà nó được kết nối. Như xem, xóa, tạo, update table, view trong database, thực hiện các tác vụ với câu lệnh sql, quản lý và phân quyền cho các user, thực hiện import, export với nhiều định dạng cửa cơ sở dữ liệu...

Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Homebrew

Chúng ta có thể phpMyAdmin bằng cách source từ website và cài đặt như một chương trình php. Ở đây mình hướng dẫn cách cài đặt bằng Homebrew.

Để cài đặt chúng ta dùng lệnh

brew install phpmyadmin

brew install phpmyadmin

Cấu hình phpMyAdmin trên macOS

Mình sẽ thêm thẳng vào trong file config mặc định của nginx (/usr/local/etc/nginx/nginx.còn) để thêm đường dẫn vào phpMyAdmin bằng đường dẫn

http://localhost:8072/phpmyadmin

Và xử lý bằng php 7.2. Chèn thêm location /phpmyadmin

location /phpmyadmin {
      alias /usr/local/share/phpmyadmin;
      index index.php index.html index.htm;
      location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_read_timeout 300;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9072;        
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
        include fastcgi_params;
      }
    }

Mở file /usr/local/etc/phpmyadmin.config.inc.php thêm một số thông số

Tìm

$cfg['blowfish_secret'] = '';

Thêm 32 ký tự thành

$cfg['blowfish_secret'] = '12345678901234567890qwertyuiopas';

TÌm

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

Thay bằng

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

Reload lại nginx (nginx -s reload), truy cập vào đường dẫn

http://localhost:8072/phpmyadmin/

phpMyAdmin login

Đăng nhập với username root và password rỗng.

Kéo xuống dưới nếu có thông báo bạn xử lý giống bài Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP.

Kết luận

Sau khi cài đặt xong phpMyAdmin thì bạn cũng đã có một môi trường để phát triển php giống như môi trường LEMP trên CentOS. Và đến đây thì chuỗi bài này của mình cũng kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở một đề tài khác.