Bitnami Nginx Stack

Bitnami Nginx Stack là phần mềm cung cấp một môi trường phát triển PHP, MySQL và Nginx hoàn chỉnh, được tích hợp đầy đủ như môi một web server.
Bitnami Nginx Stack

Ngoài ra, nó còn tích hợp phpMyAdmin, SQLite, ImageMagick, FastCGI, Memcache, GD, CURL, PEAR, PECL và các thành phần khác. Bitnami Nginx Stack có các phiên bản cho các hệ điều hành Windows, Linux, Mac.

Các bạn có thể download tại trang:

https://bitnami.com/stack/nginx

Cài đặt Bitnami Nginx Stack

Ở đây mình sẽ cài đặt trên môi trường hệ điều hành windows.

Bitnami Nginx Stack setup

Chọn thư mục cài đặt

Bitnami Nginx Stack folder

Set password cho database

Bitnami Nginx Stack password

Set port cho MySQL

Bitnami Nginx Stack setup port mySQL

Set port cho Nginx

Bitnami Nginx Stack setup port Nginx

Set port cho PHP-FPM

Bitnami Nginx Stack setup port PHP

Ở đây mình không chạy với cloud của Bitnami nên bỏ check

Bitnami Nginx Stack setup

Sau khi set các thông số chương trình sẽ bắt đầu cài đặt

Bitnami Nginx Stack setup cloud

Quá trình cài đặt Bitnami Nginx Stack

Bitnami Nginx Stack setup process

Đến đây thì cài đặt hoàn thành

Bitnami Nginx Stack setup finish

Vào thư mục cài đặt chạy file "manager-windows.exe" để chạy hoặc ngừng các module của Bitnami Nginx Stack.

Bitnami Nginx Stack manager

Cấu hình host cho Bitnami Nginx Stack

Tạo record trong file host của windows (Đối với win 10 nó nằm trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc)

127.0.0.1 example.com

Tạo file file cấu hình cho host như bài Cấu hình cho host trên LEMP sau đó mở thư mục cài đặt mở file \nginx\conf\nginx.conf và thêm vào cuối file trước dấu "}"

include "C:/Bitnami/nginxstack-1.14.0-1/nginx/conf/vhost/example.com.conf";

Bạn đặt thư file "example.com.conf" ở đâu thì nhớ đổi đường dẫn lại cho chính xác.

Sau khi cấu hình xong phải restart lại Nginx vậy là bạn có một môi trường để chạy web php giống như môi trường LEMP

Kết luận

Mình thường sử dụng môi trường Bitnami Nginx Stack để test web trước khi đưa lên web server, nó cũng tương tự như các ứng dụng giả lập web server khác, nhưng do nó có những bước cấu hình giống với chuỗi bài của mình về LEMP, nên mình sẽ dễ dàng cấu hình và tạo môi trường local và host trên web server giống nhau, tránh được một số lỗi source php chỉ chạy được trên một môi trường.