SSH Secure Shell Client

SSH Secure Shell Client là công cụ hỗ trợ giao thức kết nối SSH với kết nối được mã hóa an toàn. Bạn có thể sử dụng nó để kết nối với bất kỳ máy chủ nào hỗ trợ giao thức SSH (Secure Shell).
SSH Secure Shell Client

Ngoài ra SSH Secure Shell Client còn hỗ trợ truyền tải file với giao thức sFTP để truyền tải files.

Download SSH Secure Shell Client

File download của SSH Secure Shell Client gần 6MB, bạn có thể download theo link bên dưới

Link Download: SSH Secure Shell Client 3.2.9

Cài đặt SSH Secure Shell Client

Sau khi tải về bạn cần giải nén để có được file đuôi exe. Click đúp chuột file đuôi exe để cài đặt chương trình.

Sau khi cài đặt bạn sẽ có 2 chương trình:

  • SSH Secure Shell: SSH với dòng lệnh.
  • SSH Secure File Transfer: Truyền tải file với giao thức sFTP.