Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ "Hypertext Preprocessor". PHP đặc biệt phù hợp để phát triển web, và nó là ngôn ngữ lập trình web được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Giới thiệu về PHP 7

PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ “Hypertext Preprocessor”

PHP 7 là phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện nay, phiên bản trước đó là phiên bản PHP 5. PHP 7 được thiết kế lại cho tốc độ xử lý nhanh hơn so với các phiên bản cũ.

Ở thời điểm hiện tại số lượng web viết bằng PHP có số lượng nhiều nhất so với tất cả các ngôn ngữ khác.

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Trước tiên chúng cài đặt remi repo là kho chứa php

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y

Tiếp theo cài đặt gói yum-untils:

yum install yum-utils -y

Và kích hoạt remi-php72 (bản mới nhất ở thời điểm hiện tại) bằng lệnh:

yum-config-manager --enable remi-php72

Sau đó cài đặt php và các gói mở rộng thông dụng:

yum install php-fpm php-common php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml -y

Cấu hình PHP trên CentOS7

Đầu tiên chúng ta mở file /etc/php.ini

vi /etc/php.ini

Tìm dòng

;cgi.fix_pathinfo=1

Xóa dấu chấm phẩy(;), sửa giá trị 1 thành 0

cgi.fix_pathinfo=0

Tiếp theo mở file /etc/php-fpm.d/www.conf

vi /etc/php-fpm.d/www.conf

Tìm dòng

user = apache

Thay bằng

user = nginx

Tìm dòng

group = apache

Thay bằng

group = nginx

Tìm dòng

listen = 127.0.0.1:9000

Thay bằng

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

Tìm dòng

;listen.owner = nobody
;listen.group = nobody
;listen.mode = 0660

Sửa thành (bỏ dấu chấm phẩy ở đầu để kích hoạt)

listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660

Khởi động php

systemctl start php-fpm.service

Cho php khởi động cùng CentOS 7

systemctl enable php-fpm.service

Cấu hình php cho host

Ở đây mình sẽ cấu hình cho host mặc định để chúng ta kiểm tra php

Mở file /etc/nginx/nginx.conf

vi /etc/nginx/nginx.conf

Thêm đoạn sau vào cuối block server trước dấu"}":

location ~ \.php$ {
      try_files $uri =404;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
}

Cấu hình NGINX

Sau khi cấu hình host thì chúng ta phải khởi động lại NGINX:

systemctl restart nginx.service

Tạo một file info.php trong /usr/share/nginx/html với nội dung:

<?php
phpinfo();
?>

Vậy là xong, giờ chúng ta mở trình duyệt web lên và nhập vào

http://server_domain_name_or_IP/info.php

Kiểm tra nginx

Vậy là chúng ta đã hoàn tất cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7.

Kết luận

Đến đây chúng ta cũng đã hoàn tất cài đặt LEMP trên CentOS 7. Nhưng để sử dụng thân thiện hơn mình sẽ tiếp tục chuỗi bài viết, hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin để quản lý database, và hướng dẫn cấu hình các host kỹ hơn ở các bài tiếp theo.