Làm việc với views trên Drupal 7

Trong phần này chúng ta sẽ dùng bộ lọc trong views để lọc lấy những mẫu tin mà chúng ta mong muốn. Nâng cao một số tính năng trong view.
Làm việc với views trên Drupal 7

Video huớng dẫn làm việc với View trong Drupal

Video huớng dẫn làm việc với View trong Drupal - Attachment

Bài viết trong series

Bài viết mới