Cài đặt Zabbix 4.4 trên Centos 7

Zabbix là một giải pháp giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán mã nguồn mở, có nhiều tính năng và khả năng tùy biến cao. Zabbix có khả năng phục vụ cho hệ thống mạng tầm trung và lớn của các doanh nghiệp hiện tại với mức chi phí đầu tư vừa phải.
Cài đặt Zabbix 4.4 trên Centos 7

Yêu cầu cài đặt

  1. Hệ điều hành: Centos 7
  2. Webserver: nginx
  3. Database: MariaDb

Nếu chưa có mô hình trên các bạn có thể tham khảo tại đây

Cài đặt Zabbix

Cài đặt Zabbix repository

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm
yum clean all

Cài Zabbix server

yum install zabbix-server-mysql -y

Cài Zabbix frontend

yum install zabbix-web-mysql zabbix-nginx-conf

Tạo database cho Zabbix

# mysql -uroot -p
password
MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
MariaDB [(none)]> \q;

databse zabbix

Trên server import database bằng lệnh dưới với password tạo ở lệnh trên.

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Cấu hình cho Zabbix

Cấu hình database cho Zabbix server

Sửa file /etc/zabbix/zabbix_server.conf với password đặt ở trên

DBPassword=password

Cấu hình PHP for Zabbix frontend

Sửa file /etc/php-fpm.d/zabbix.conf, bỏ comment và cài đặt timezone.

php_value[date.timezone] = Asia/Ho_Chi_Minh

Cấu hình Nginx cho Zabbix frontend

Sửa file /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf với domain và port tuỳ chình

listen          80;
server_name     zabbix.test;

nginx zabbix

Ở đây mình test với domain zabbix.test, nhớ sửa lại file host trên máy client trỏ domain về ip của server.

Start Zabbix server.

systemctl restart zabbix-server nginx php-fpm

Truy cập trên trình duyệt

Kiểm tra zabbix

Bài viết mới