Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.
Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

Giới thiệu phpMyAdmin

phpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP để xử lý các tác vụ quản trị của MySQL thông qua một trình duyệt web. Nó hỗ trợ thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu, bảng, các trường hoặc bản ghi, thực hiện các báo cáo SQL, hoặc quản lý người dùng và cấp quyền cho người dùng.

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

Có nhiều cách để cài phpMyAdmin, như cài đặt bằng yum, tải source từ website.... Ở đây mình sẽ download từ website của phpmyadmin.

Để download mình sẽ sử dụng wget, và mình sẽ cài đặt wget trước bằng lệnh

$ yum -y install wget

Mình sẽ đặt phpMyAdmin vào thư mục /home/nginx

mkdir /home/nginx
cd /home/nginx

Chạy lên website www.phpmyadmin.net lấy link của bản cần tải, ở đây mình chỉ lấy bản English và chạy lệnh

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.3/phpMyAdmin-4.8.3-english.tar.gz

Giải nén phpMyAdmin

tar -xvf phpMyAdmin-4.8.3-english.tar.gz

Đổi tên thư mục từ phpMyAdmin-4.8.3-english thành phpMyAdmin

mv phpMyAdmin-4.8.3-english phpMyAdmin

Copy file config.sample.inc.php trong phpMyAdmin thành config.inc.php

cp ./phpMyAdmin/config.sample.inc.php ./phpMyAdmin/config.inc.php

Đến đây mình tạo một host để truy cập phpMyAdmin, mình sẽ tạo một host my.example.com:

File /etc/nginx/conf.d/my.example.com.conf

server {
  listen 80;  
  server_name my.example.com;
  
  root /home/nginx/phpMyAdmin;
  index index.php index.html index.htm;  
  
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass  unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}

Nhớ sau khi thêm một host restart hoặc reload lại nginx

systemctl restart nginx.service

Chúng ta cần set lại quyền cho thư mục /var/lib/php/session cho nginx

chown nginx:nginx /var/lib/php/session

Đến đây thì chúng ta có thể truy cập vào đường dẫn my.example.com (nhớ trỏ domain về host).

Đăng nhập phpMyAdmin

Đăng nhập với root và pass mà bạn tạo khi cài đặt MariaDB, ở lầu đầu đăng nhập bạn sẽ gặp thông báo cuối trang như hình dưới

Màn hình phpMyAdmin

Bấm vào link "Find out why" ở thông báo

Tạo database phpMyAdmin

Bấm "Create" để tạo database "phpmyadmin"

Kiểm tra phpMyAdmin

Đến đây thì chúng ta đã hoàn tất cài đặt phpMyAdmin trên LEMP. Và bây giờ chúng ta có thể tạo được Virtual Host cũng như database để chạy các mã nguồn mở php.

Kết luận

Chuỗi bài về cài đặt LEMP cũng như cấu hình host và cài đặt phpMyAdmin mình viết ở trên sẽ bổ sung cho chuỗi bài tiếp theo của mình "Sử dụng Drupal 8 để tạo website".